MENU

Referencje wyświetlania są nazwanymi kolekcjami obiektów w części składowej lub podzłożeniu. Pozwalają one sterować sposobem wyświetlania komponentu lub części w złożeniach wyższego poziomu. Można wyróżnić dwie kategorie:

  • automatyczne - zarządzane z poziomu programu NX
  • użytkownika - zdefiniowane przez użytkownika

Znajdują one zastosowanie przy pracy ze złożeniami, ponieważ umożliwiają filtrowanie obiektów w części typu komponent tak, aby nie były one wyświetlane w złożeniu lub były reprezentowane za pomocą alternatywnej lub uproszczonej geometrii w odróżnieniu od pełnego obiektu bryłowego. Właściwie zarządzana strategia stosowania referencji wyświetlania pozwala znacząco przyspieszyć czas wczytywania, zredukować zużycie pamięci oraz uporządkować wyświetlaną grafikę.

Każdy utworzony komponent posiada trzy domyślne, automatycznie utworzone nastawy referencyjne:

  • Puste - nie powoduje wyświetlenia żadnych elementów w oknie graficznym
  • Cała część - wywołuje wyświetlenie wszystkich obiektów komponentów w oknie graficznym.
  • Model – emituje geometrię modelu bez danych konstrukcji takich jak odniesienia lub krzywe

Domyślne ustawienia wygenerowane w programie NX, mogą nie odpowiadać danym kryteriom projektu. W takim przypadku użytkownik może określić własne referencje, które zapewnią wymagany sposób wyświetlania złożenia. W tym celu należy:

  1. Ustawić wybraną część jako część wyświetlaną
  2. Przygotować część, wyodrębniając potrzebne elementy geometrii, które mają być wyświetlone
  3. Z Menu wybrać Format -> Nastawy referencyjne

1. W otwartym oknie dialogowym kliknąć opcję Dodaj nową nastawę referencyjną

 

2. Następnie zdefiniować jej nazwę i wskazać wszystkie obiekty, które mają zostać uwzględnione w referencji wyświetlania

 

3. Po zamknięciu okna referencja jest w pełni zdefiniowana i można ją wykorzystać do wizualizacji komponentu w złożeniu.

 

©Copyright 2017 - DAVINCI. All rights reserved. Realizacja: 3motion